Στο πλαίσιο του 31ου Πανελληνίου Συνεδρίου Στατιστικής με τίτλο “Η Επιστήμη των Δεδομένων στην Πληροφορική και τη Βιοϊατρική” θα διοργανώθούν τα εξής σεμινάρια:

Επιμορφωτικό Σεμινάριο 6 ωρών στη διαχείριση και ανάλυση δεδομένων με τη χρήση του στατιστικού πακέτου IBM SPSS Statistics 24. Το παρόν εκπαιδευτικό σεμινάριο πραγματεύεται την εφαρμογή των βασικών στατιστικών μεθόδων για την επίλυση προβλημάτων ανάλυσης δεδομένων. Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα στοχεύει να παρουσιάσει με κατανοητό τρόπο τις κυριότερες στατιστικές μεθοδολογίες και να αναδείξει τη χρησιμότητα τους στη μελέτη ευρύτερων αντικειμένων από διαφορετικά επιστημονικά πεδία. Χορηγείται Πιστοποιητικό παρακολούθησης.

Ελάχιστο πλήθος συμμετοχών για την πραγματοποίηση του σεμιναρίου: 6 συμμετοχές

Κόστος συμμετοχής: 50 Ευρώ (για φοιτητές), 100 Ευρώ (για μη φοιτητές)

Επιμορφωτικό σεμινάδριο 6 ωρών. Όσοι είναι εξοικειωμένοι με την επιστήμη των δεδομένων ήδη γνωρίζουν ότι τα δεδομένα παράγονται συνεχώς με ταχύτερους ρυθμούς. Ενώ οι ερευνητές συνήθως εκπαιδεύονται στο να χειρίζονται δεδομένα με τη μορφή πινάκων που είναι ως επί το πλείστον αριθμητικά, το μεγαλύτερο μέρος των δεδομένων αυτών, σήμερα είναι αδόμητα και χαρακτηρίζονται από μεγάλο όγκο αρχείων κειμένου. Τις περισσότερες φορές προσπαθούμε να αποφύγουμε την διαδικασία ερμηνείας της φυσικής γλώσσας, ανεξάρτητα από το πόσο κρίσιμη μπορεί να είναι η κατανόηση του προβλήματος που προσπαθούμε να λύσουμε. Στόχος αυτού του σεμιναρίου είναι εισαγωγή στην εξόρυξη κειμένων στο R χρησιμοποιώντας το πλαίσιο εξόρυξης κειμένου που παρέχεται από το πακέτο tm και το γραφικό περιβάλλον του Rstudio. Θα παρουσιάσουμε μεθόδους ανάγνωσης δεδομένων, διαχείρισης συνόλων κειμένου, προεπεξεργασίας, διαχείρισης μεταδεδομένων και δημιουργία μητρώων εγγράφων. Θα ολοκληρώσουμε εφαρμόζοντας βασικά εργαλεία εξόρυξης δεδομένων σε μήτρες εγγράφων παράγοντας πρότυπα και δημιουργώντας αναπαραστάσεις για οπτική παρατήρηση.

Ελάχιστο πλήθος συμμετοχών για την πραγματοποίηση του σεμιναρίου: 6 συμμετοχές

Κόστος συμμετοχής: 50 Ευρώ (για φοιτητές), 100 Ευρώ (για μη φοιτητές)

Το επιμορφωτικό σεμινάριο 6 ωρών απευθύνεται σε προχωρημένους προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές, υποψήφιους διδάκτορες καθώς και σε ερευνητές που ενδιαφέρονται να αποκτήσουν δεξιότητες στη μέτα-ανάλυση. Είναι ένα διαδραστικό εργαστήριο που εισάγει τους συμμετέχοντες στις έννοιες και τις αρχές της μετα-ανάλυσης, παρέχοντάς τους την ευκαιρία να εντρυφήσουν πάνω στις βασικές μεθοδολογίες μετα-ανάλυσης με τη χρήση κατάλληλου λογισμικού. Το σεμινάριο θα καλύψει τα ακόλουθα θέματα: περιγραφή συστηματικής ανασκόπησης και μετα-ανάλυσης, ο ρόλος της μετα-ανάλυσης στην έρευνα, ανάκτηση δημοσιευμένων μελετών, συλλογή και καταγραφή δεδομένων, συστηματικό σφάλμα λόγω επιλεκτικής αναφοράς των αποτελεσμάτων και πολλαπλών συγκρίσεων, μέτρα σχετικού κινδύνου για διακριτά και συνεχή δεδομένα, επιλογή του στατιστικού μοντέλου (μοντέλο σταθερών και τυχαίων επιδράσων), δοκιμές ομοιογένειας, συστηματικό σφάλμα δημοσίευσης, δοκιμές για την χρονική διακύμανση των αποτελεσμάτων, μετα-παλινδρόμηση και παρουσίαση αποτελεσμάτων δημοσιευμένων μετα-αναλύσεων. Οι παραπάνω μέθοδοι θα εφαρμοστούν χρησιμοποιώντας το στατιστικό πακέτο Stata 10.

Ελάχιστο πλήθος συμμετοχών για την πραγματοποίηση του σεμιναρίου: 6 συμμετοχές

Κόστος συμμετοχής: 50 Ευρώ (για φοιτητές), 100 Ευρώ (για μη φοιτητές)

Προκειμένου οι ενδιαφερόμενοι να συμμετάσχουν σε κάποιο από τα Σεμινάρια, θα πρέπει να έχουν αποστείλει συμπληρωμένη τη δήλωση συμμετοχής και το δικαίωμα συμμετοχής.