Αναλογισµός – Ασφαλιστικά Μαθηματικά

Ανάλυση Δεδομένων

Ανάλυση Δεδομένων Μεγάλης Κλίμακας

Εξόρυξη Γνώσης

Βιοστατιστική – Βιοµετρία – Βιοπληροφορική

Διοικητική Κινδύνου

Επιχειρησιακή Έρευνα

Εκπαιδευτική Στατιστική

Θεωρία Αποφάσεων

Θεωρία Πιθανοτήτων

Κοινωνική Στατιστική

Μαθηµατική Στατιστική

Μέθοδοι Προσομοίωσης

Μηχανική Μάθηση – Νευρωνικά Δίκτυα

Μπεϋζιανή Στατιστική

Οικονοµετρία

Οικονοµική Στατιστική

Περιβαλλοντική Στατιστική

Πρόβλεψη – Χρονοσειρές

Στατιστική ∆ηµοσκοπήσεων

∆ειγµατοληψία

Στατιστική και Διαδίκτυο

Στατιστική και Δεοντολογία – Διαφάνεια

Στατιστική Θεωρία Αξιοπιστίας

Στοχαστικές ∆ιαδικασίες

Υπολογιστικές στατιστικές τεχνικές