Πρόγραμμα Συνεδρίου

 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 4/5
13:00-14:30 Εγγραφή συνέδρων
ΑΙΘΟΥΣΑ Ι ΑΙΘΟΥΣΑ ΙΙ  
  ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΕΣ ΜΠΕΫΖΙΑΝΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ  
  Προεδρεύων:

Χ. Χαραλαμπίδης

Προεδρεύων:

Δ. Καρλής

 
14:30 A. Di Crescenzo, Γ. Ψαρράκος: Το πιθανοθεωρητικό ανάλογο του θεωρήματος της μέσης τιμής για δεσμευμένες τυχαίες μεταβλητές Π. Τσαμτσακίρη, Δ. Καρλής: Μπεϋζιανή εκτίμηση για το μοντέλο INARCH για διακριτές χρονοσειρές  

 

14:50 Ν.Δ. Μαχαιράς, Σ.Μ. Τζανίνης: Μία τεχνική αλλαγής μέτρου για μικτές σύνθετες ανανεωτικές διαδικασίες P. Economou, K. Kounetas, S. Malefaki: A Bayesian metafrontier stochastic model
15:10 Μ. Κούτρας, Δ. Λυμπερόπουλος: Νέες ανισότητες για Ν-demimartingales με εφαρμογές στις στατιστικές συναρτήσεις σάρωσης K. Bourazas, P. Tsiamyrtzis: A Bayesian self-starting Shiryaev statistic for phase I data
     
15:00-18:00 Σεμινάριο: Μετα-Ανάλυση με τη χρήση του στατιστικού πακέτου STATA (Μπάγκος Π.Γ., Κοντού Π.Ι.)
   
   
   
ΑΙΘΟΥΣΑ Ι ΑΙΘΟΥΣΑ ΙΙ  

 

 

 

  ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΑΠΟΚΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
  Προεδρεύων:

Τ. Παπαϊωάννου

Προεδρεύων:

Β. Δρακόπουλος

15:30 Γ. Αυλογιάρης, Α. Μιχέας, Κ. Ζωγράφος: Τοπική φ-απόκλιση και εφαρμογές της

 

Σακελλάρης Δ.:          Η Επιστήμη των Δεδομένων στην υπηρεσία του αθλητισμού
15:50 N. Martin, L. Pardo, Κ. Ζωγράφος: Στατιστικά τεστ φ-απόκλισης βασισμένα στη σύνθετη πιθανοφάνεια D. Stogiannis, F. Siannis: Assessing the effectiveness of TV ad spend on sales
16:10 Α. Μπατσίδης, Π. Οικονόμου: Επιλογή μεταξύ δύο μη εμφωλευμένων μοντέλων για την περιγραφή απαριθμητών δεδομένων V.L. Georgiou, E. Charitidou, E. Lempesis, A. Karamitrou, C. Kotopoulos: Utilizing R in a big data analytics production system: The case of the IRI product availability prediction implementation
16:30 ΔΙΑΛΕΙΜΜΑΚΑΦΕΣ
  ΑΙΘΟΥΣΑ Ι ΑΙΘΟΥΣΑ ΙΙ  

 

 

 

 

  ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΕΣ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑΣ
  Προεδρεύουσα:

Φ. Κολυβά-Μαχαίρα

Προεδρεύων:

Δ. Κουγιουμτζής

16:50 Μ. Μπάρδα, Γ. Παπαδόπουλος, Π. Μπεμπέλη: Στατιστικά εργαλεία για τη διερεύνηση της αλληλεπίδρασης γoνοτύπου-περιβάλλοντος: η περίπτωση του Lupinus mutabilis Sweet Μ.Β. Κούτρας, Θ.Κ. Κοκκινιώτη: Δημιουργία νέας διδιάστατης κατανομής με Γάμμα και Βήτα περιθώριες με τη μέθοδο της trivariate reduction
17:10 Μ. Χουζούρης, Μ. Μιχαλούδη, Π. Ξένος, Μ. Νεκτάριος, Π. Τήνιος: Συμπεριφορικές ανωμαλίες και ανορθολογικές συμπεριφορές στην εκτίμηση των γνωστικών ικανοτήτων Μ.Β. Κούτρας, Ν. Μαυρούτσος: Μέθοδοι δημιουργίας νέων οικογενειών κατανομών και μελέτη των ιδιοτήτων τους
17:30 Θ. Χατζηπαντελής, Ε. Μαρκάκη, Μ. Σωτήρογλου: Πείραμα συμμετοχικής διαβουλευτικής διαχείρισης θεμάτων Β.Ε. Πιπερίγκου: Κατανομές συναφείς με πολυώνυμα Gegenbauer και εφαρμογές
 
18:00 Έναρξη του Συνεδρίου – Χαιρετισμοί
ΟΜΙΛΙΕΣ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ (Προεδρεύων: Χ. Μωυσιάδης )
18:15 D. Tasoulis: Statistics, Computer Science, Finance and other Shenanigans
19:00 M. Viana: Symmetrically adapted data summaries
20:00 Welcome cocktail
 
 

 

 
 
ΣΑΒΒΑΤΟ 5/5
9:00-12:00 Σεμινάριο: Μετα-Ανάλυση με τη χρήση του στατιστικού πακέτου STATA (Μπάγκος Π.Γ., Κοντού Π.Ι.)
   
ΑΙΘΟΥΣΑ Ι ΑΙΘΟΥΣΑ ΙΙ ΑΙΘΟΥΣΑ ΙΙΙ
ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΗ ΣΕΙΣΜΟΛΟΓΙΑ ΚΑΤΑΝΟΜΕΣ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑΣ – ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ
  Προεδρεύων:

Ι. Τριανταφύλλου

Προεδρεύων:

Γ. Τσακλίδης

Προεδρεύουσα:

Ι. Βόντα

9:00 Ι.Τριανταφύλλου: Ελεύθερα κατανομής διαγράμματα ελέγχου φάσης ΙΙ με χρήση διατεταγμένων παρατηρήσεων P. Bountzis, E. Papadimitriou, G. Tsaklidis: Detection of seismicity rate changes for the strong earthquakes of Greece by Markovian arrival process modeling Β.-Ε. Τσόλκα, Κ. Πετρόπουλος: Η τριγωνική κατανομή και η κατανομή Beta στην ανάλυση κινδύνου
9:20 Ν. Παναγιώτου, Ι. Τριανταφύλλου: Μελέτη μη παραμετρικών διαγραμμάτων ελέγχου με χρήση μεθόδων προσομοίωσης O. Mangira, V. Karakostas, G. Vasiliadis: On the magnitude–frequency distribution for earthquake sequences in the Central Ionian islands C.H. Skiadas, C. Skiadas: A generalization of the inverse Gaussian with applications to the health state of a population
9:40 Π. Ρούνη, Ι. Τριανταφύλλου: Μελέτη μονότονων συστημάτων αξιοπιστίας με χρήση μεθόδων προσομοίωσης Ch. Kourouklas, E. Papadimitriou, V. Karakostas, G. Tsaklidis: Analyzing the correlations of moderate to strong earthquakes interevent times in Greece Α. Γεωργάκης, Ι. Μέλφος, Γ. Σταματέλλος: Πίνακες όγκου δασικών συστάδων με την Bitterlich δειγματοληψία
10:00 Α.Χ. Ρακιτζής, Α. Mukherjee: Ένα πολυμεταβλητό διάγραμμα ελέγχου για μηδενοδιογκωμένες Poisson διεργασίες Δ. Χορόζογλου, Δ. Κουγιουμτζής, Ε. Παπαδημητρίου: Διερεύνηση της συσχέτισης διαδοχικών σεισμών πριν τον κύριο σεισμό από δεδομένα σεισμικού καταλόγου για τον ελληνικό χώρο Ι. Παπατσούμα, Ν. Φαρμάκης: Συναρτήσεις πυκνότητας πιθανότητας με αρνητικό εκθέτη: Θεωρητική και δειγματοληπτική προσέγγιση
10:20 Α. Apsemidis, S. Psarakis: The role of support vector machines in statistical process monitoring Ρ. Λύκου, Γ. Τσακλίδης, Ε. Παπαδημητρίου: Διερεύνηση των σημείων αλλαγής σε σεισμικές ακολουθίες των Ιονίων νήσων Μ. Παπαγεωργίου, Ν. Φαρμάκης: Γραφήματα και δειγματοληψία
10:45 ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ – ΚΑΦΕΣ
   
11:30-17:30 Σεμινάριο: Στατιστική Ανάλυση Δεδομένων με τη χρήση του πακέτου IBM SPSS Statistics (Τριανταφύλλου Ι.)
   
  ΑΙΘΟΥΣΑ Ι ΑΙΘΟΥΣΑ ΙΙ  

 
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΟΝΟΣΕΙΡΩΝ  
  Προεδρεύων:

Μ. Κούτρας

Προεδρεύων:

Α. Καραγρηγορίου

 
11:10 Γ.Ηλιόπουλος: Συμπερασματολογία για διάταξη κατανομών με λανθασμένα μοντέλα λόγου πυκνοτήτων Χ. Παρπούλα, Α. Καραγρηγορίου, Α. Λάμπρου: Ανάλυση επιδημιολογικών χρονοσειρών με μοντέλα περιοδικής παλινδρόμησης τύπου Serfling
11:30 Κ. Πετρόπουλος, L.K. Patra, S. Kumar: Βελτιωμένοι εκτιμητές για την εντροπία στο μοντέλο μίξης εκθετικών κατανομών Ε.-Ν. Καλλιγέρης, Α. Καραγρηγορίου, Χ. Παρπούλα: Μικτά περιοδικά ARMA μοντέλα για την μοντελοποίηση της επιδημικής δραστηριότητας σε συστήματα βιοεπιτήρησης
11:50 Π. Μπομποτάς: Εκτίμηση της μικρότερης παραμέτρου κλίμακας διπαραμετρικών εκθετικών κατανομών Π. Κόλιας: Κατηγοριοποίηση σήματος οπτοκινητικού νυσταγμού με τη μέθοδο εξαγωγής χαρακτηριστικών

 

12:10 Ν. Παπαντώνης, Ν. Φαρμάκης: Μεροληψία του CV2 D. Kugiumtzis: Short and long term prediction of multivariate time series: Learning the dynamics
12:30 T. Cacoullos: F-tests of homoscedasticity under multinormality A. Milionis, N. Galanopoulos: Time series with interdependent level and second moment: testing, consequences for modelling, applications (Part II)
13:00 ΜΕΣΗΜΒΡΙΝΗ ΔΙΑΚΟΠΗ
   
  ΑΙΘΟΥΣΑ Ι ΑΙΘΟΥΣΑ ΙΙ  
  ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ -ΑΝΑΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΝΕΩΝ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ  
  Προεδρεύων:

 Δ. Κωνσταντινίδης

Προεδρεύων:

Α. Ρακιτζής

 
15:15 Δ. Σκυλογιάννη, Α. Καραγρηγορίου, Γ.-Ι. Σιούρης: Η επίδραση της χαμηλής τιμής (low price effect) σε παράγωγα και εκ των υστέρων διόρθωση του επιλεγόμενου μοντέλου πρόβλεψης σύμφωνα με το Percentage Value at Risk (PVaR) Σ. Ελευθεράκη: Εισαγωγή στην Αστροστατιστική: Στατιστικές μέθοδοι και τεχνικές για την ανάλυση πολυμεταβλητών δεδομένων σε σφαιρωτά σμήνη
15:35 G.-J. Siouris, A. Karagrigoriou, D. Skilogianni: Conditional mean over discretized tail density function N. Savvopoulos, D. Aretopoulou, S. Katsos: Estimating the paid work participation, wage and labor supply functions of men and women in Greece
15:55 Ο. Θεοδοσιάδου, Γ. Τσακλίδης: Επεκταμένο φίλτρο Kalman με μη αρνητικό διάνυσμα καταστάσεων  Ι.Α. Θάνος: Μεικτές σύνθετες κατανομές Poisson
16:15 Ι. Μπαντούνας, Γ. Πιτσέλης: Εκτίμηση αποθεμάτων με χρήση μεθόδων Kalman filter Σ. Ευθυμιόπουλος, Σ.-Γ. Σταυρακάκης: Επιληπτική Χρονοβιολογία
     
     
     
     
ΑΙΘΟΥΣΑ Ι ΑΙΘΟΥΣΑ ΙΙ ΑΙΘΟΥΣΑ ΙΙΙ
ΙΣΤΟΡΙΑ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΒΙΟΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΈΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΑ
Προεδρεύων:

Θ. Κάκουλλος

Προεδρεύων:

Δ. Παναγιωτάκος

Προεδρεύων:

Ν. Φαρμάκης

16:40 Χ. Χαραλαμπίδης: Γένεση θεωρίας Πιθανοτήτων: Cardano εναντίον Pascal και Fermat N.D. Mparoutis: Data preprocessing on UCI dataset for the coronary heart disease Κ.Π. Κατσάνου, Ι. Δημητρίου: Αποτίμηση απόδοσης ενός δυναμικού πρωτοκόλλου πρόσβασης ασύρματου συνεργατικού δικτύου
17:00 Σ. Κουνιάς: Η έννοια του τυχαίου και της πιθανότητας 1600 π.Χ-1800 μ.Χ. Σ. Αναστασιάδου: H σχέση του γονιδίου apolipoprotein E genotype με το Alzheimer disease: Μια meta-analysis A.E. Milionis, E. Karagiota: Systematic risk and market microstructure in a stock market under conditions of economic crisis. The case of the Athens Stock Exchange
17:20 T. Papaioannou: Reproducibility crisis in science K. Pateras, S. Nikolakopoulos S., K.CB. Roes: The enlightening journey of three data generating models A.E. Milionis: Statistical analysis of election results. An alternative approach and interpretation

 

18:00 ΕΚΔΡΟΜΗ
21:00 ΔΕΙΠΝΟ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΚΥΡΙΑΚΗ 6/5
 
9:00-13:00 Σεμινάριο: Εξόρυξη Γνώσης από κείμενα με χρήση της γλώσσας προγραμματισμού R (Τασουλής Σ.)
   
ΑΙΘΟΥΣΑ Ι ΑΙΘΟΥΣΑ ΙΙ  
ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ: ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΙ – ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΙΑΚΡΙΤΩΝ ΧΡΟΝΟΣΕΙΡΩΝ  
 

 

Προεδρεύων:

Γ. Παπαδόπουλος

Προεδρεύων:

 Σ. Κουνιάς

 
9:00 Θ. Πασχάλης, Χ. Γεωργακοπούλου, Σ. Γούλας, Σ. Μπερσίμης: Σύνθετοι δείκτες ποιότητας για την αξιολόγηση της παροχής υπηρεσιών υγείας Β. Χασιώτης, Στ.Α. Χατζόπουλος, Σ. Κουνιάς: Βέλτιστοι 3m παραγοντικοί σχεδιασμοί εκτιμητικής τάξης IV με N ≡ 0 mod 3 παρατηρήσεις
9:20 Χ. Γεωργακοπούλου, Θ. Πασχάλης, Σ. Γούλας, Σ. Μπερσίμης, Α. Σαχλάς, Β. Πλαγιανάκος: Αξιολόγηση της ποιότητας των υπηρεσιών υγείας με χρήση σύνθετων δεικτών Χ. Ευαγγελάρας: Κατασκευή βέλτιστων υπερκορεσμένων σχεδιασμών δύο επιπέδων από κορεσμένους και σχεδόν κορεσμένους ορθογώνιους σχηματισμούς
9:40 Σ. Γούλας, Θ. Πασχάλης, Χ. Γεωργακοπούλου, Σ. Μπερσίμης, Α. Σαχλάς, Β. Πλαγιανάκος: Εφαρμογές των σύνθετων δεικτών για την διαχρονική αξιολόγηση της

ποιότητας των υπηρεσιών υγείας

D. Karlis: Modelling longitudinal discrete data with a BINAR regression model
10:00 Σ. Τασουλής, Θ. Πασχάλης, Χ. Γεωργακοπούλου, Σ. Γούλας, Σ. Μπερσίμης, Α. Σαχλάς, Β. Πλαγιανάκος: Τεχνικές μηχανικής μάθησης για την ανάλυση Μ. Αναστασοπούλου, Α. Ρακιτζής: Αυτοπαλίνδρομα υποδείγ-ματα διακριτών χρονο-σειρών με πεπερασμένο εύρος τιμών: Μια εφαρμογή σε δεδομένα πληθωρισμού των χωρών-μελών της Ευρωζώνης
10:20 ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ – ΚΑΦΕΣ
  ΑΙΘΟΥΣΑ Ι ΑΙΘΟΥΣΑ ΙΙ  
  ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ: ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟΥ  ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ ΒΡΑΒΕΙΟ ΚΑΛΥΤΕΡΟΥ ΝΕΟΥ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟΥ  
  Προεδρεύων:

Σ. Μπερσίμης

Προεδρεύοντες:

Κ. Ζωγράφος,

 Γ. Ηλιόπουλος,

Δ. Παναγιωτάκος,

Π. Προδρομίδης

 
10:45 Σ. Μπερσίμης, Α. Σαχλάς, Π. Οικονόμου: Παρακολούθηση του αριθμού και της χωρικής κατανομής των νέων κρουσμάτων χρησιμοποιώντας κατάλληλα διαγράμματα ελέγχου και κυρτά πολυγωνικά κέλυφα Ζ. Μπραγουδάκης: Υπάρχει ασυμμετρία προσαρμογής των λιανικών τιμών στις βασικές κατηγορίες διατροφής; Η περίπτωση της ελληνικής αγοράς τροφίμων
11:05 Σ. Μπερσίμης, Α. Σαχλάς, Π. Οικονόμου: Μια νέα τεχνική για την παρακολούθηση της Δημόσιας Υγείας με χρήση διαγραμμάτων ελέγχου και συναρτήσεων σάρωσης Ε. Σεραφετινίδου, Γ. Βερροπούλου: Παράγοντες κατά τη διάρκεια της ζωής που καθορίζουν την κατάθλιψη σε άτομα ηλικίας 50 & άνω: Διαφοροποιήσεις μεταξύ ανδρών και γυναικών στην Ευρώπη
11:25 Σ. Ψαράκης, Α. Σαχλάς, Σ. Μπερσίμης: Risk-adjusted διαγράμματα ελέγχου Σπητιέρης Μ.: Μια νέα προσέγγιση για βελτιωμένες υποκαταστάσεις πολυμεταβλητών ελλιπών δεδομένων
11:45 G. Bartzis, W. Ligterink, F.v. Eeuwijik: Estimating metabolite networks using a multi-step network approach integrating information from lower levelled omic graphical structures N.D. Mparoutis, E. Sergaki: Adaptive neuro-fuzzy inference systems, artificial neural network and machine learning algorithms on prediction of coronary heart disease
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12:10

14:00

Παρουσιάσεις Αναρτημένων Ανακοινώσεων
Σ. Ζήμερας, Ζ. Κυρανά: Το φαινόμενο της βίας στα ελληνικά ποδοσφαιρικά γήπεδα
Κ. Μακρής, Ι. Βόντα: Στατιστική ανάλυση επιδημιολογικών χρονοσειρών
Κ.Γ. Πανταβού, Π.Γ. Μπάγκος: Η εποχή γέννησης και ο κίνδυνος εμφάνισης σκλήρυνσης κατά πλάκας: Μια πολυμεταβλητή μεταανάλυση
Κ.Γ. Πανταβού, Π.Γ. Μπάγκος: Η διακύμανση της συχνότητας αλληλόμορφων και η επίδρασή της στη μετα-ανάλυση
Κ.Ε. Βέννου, Π.Ι. Κοντού, Π.Γ. Μπάγκος: Μετα-ανάλυση πολλαπλών εκβάσεων σε δεδομένα γονιδιακής έκφρασης
Δ. Πανάρετος, Μ. Βαμβακάρη, Γ. Τζαβελάς, Δ. Παναγιωτάκος: Διερεύνηση του ρόλου των ορθογωνίων και μη, μετασχηματισμών των αξόνων στην παραγοντική ανάλυση, σε σχέση με την επαναληψιμότητα των εξαγόμενων προτύπων κάτω από διάφορα σενάρια τυχαίου σφάλματος σε αρχικά δεδομένα
Σ. Μεσσαριτάκης, Α. Λέλης, Α. Γεωργάκης:  Σύγκριση μοντέλων όγκου απλής και πολλαπλής γραμμικής παλινδρόμησης με αντίστοιχα νευρωνικών δικτύων σε δασοβιομετρικά δεδομένα του Δημοτικού Δάσους Νάουσας
Β. Τζιούφας, Στ.Α. Χατζόπουλος, Φ. Κολυβά-Μαχαίρα: Κατασκευή D-βέλτιστων κορεσμένων παραγοντικών σχεδιασμών με χρήση βάσεων Graver και Groebner
Ι.Α. Ταμπόσης, Κ.Δ. Τσιρίγος, Μ.Κ. Θεοδωροπούλου, Π.Ι. Κοντού, Π.Γ. Μπάγκος: Αλγόριθμοι εκπαίδευσης για hidden Markov models βασισμένοι στην ημιεπιβλεπόμενη μάθηση
14:00 ΜΕΣΗΜΒΡΙΝΗ ΔΙΑΚΟΠΗ
   

 

 

16:00-18:00 Σεμινάριο: Εξόρυξη Γνώσης από κείμενα με χρήση της γλώσσας προγραμματισμού R
   

 

 

 

 

 

 

 

 

ΑΙΘΟΥΣΑ Ι ΑΙΘΟΥΣΑ ΙΙ ΑΙΘΟΥΣΑ ΙΙΙ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΘΝΗΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΠΟΛΥΜΕΤΑΒΛΗΤΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ – ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΑ
Προεδρεύων:

Π. Μπάγκος

Προεδρεύων:

Κ. Ζωγράφος

Προεδρεύων: Π. Προδρομίδης
16:30 Y. Dimotikalis, C.H. Skiadas: Application of max entropy principle to human mortality life table data Α. Σαρικάκη, Τ. Δάρας: Ανάλυση κύριων συνιστωσών Ζ. Γεωργαντά, Ν. Λογοθέτης: Δημόσιο χρέος και έλλειμμα 2009: Greece’s zero milestone
16:50 Α. Μποζίκας, Γ. Πιτσέλης: Πρόβλεψη θνησιμότητας με τη χρήση αναλογιστικών μοντέλων αξιοπιστίας Α. Σταμάτης, Ε. Ταμπούρης, Κ. Ταραμπάνης: Οδηγούμενη από δεδομένα ανάλυση των τουριστικών προορισμών της Ελλάδας Α. Τσιμπάνος, Χ. Αγιακλόγλου: Επιλογή υποδειγμάτων με πληροφοριακά κριτήρια σε χωρικές διαδικασίες
17:10 Κ.Ν. Ζαφείρης, Χ. Σκιαδάς, Α. Τσώνη: Η υγεία στην Ευρωζώνη σήμερα Σ. Ζήμερας, Ε. Κυρανάς, Κ. Γεροθανάση, Ζ. Κυρανά: Τεχνικές ομαδοποίησης των διατροφικών συνηθειών των Ελλήνων εφήβων Π. Προδρομίδης: H εξέλιξη του αριθμού των απασχολουμένων ανά κλάδο, των ανέργων και των μη-μετεχόντων στην αγορά εργασίας ανά περιφέρεια στην διάρκεια της ύφεσης (2008-2017)
18:00 ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ: ΛΗΞΗ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

 

 

 

Σεμινάρια
STATA SPSS R
Παρασκευή 15:00-18:00
Σάββατο 9:00-12:00 11:30-17:30
Κυριακή   9:00-13:00

16:00-18:00