Έναρξη εγγραφών: 15/01/2018
Έναρξη υποβολής περιλήψεων εργασιών: 15/01/2018
Λήξη υποβολής περιλήψεων εργασιών: 15/04/2018
Λήξη υποβολής αιτήσεων για τις “Ειδικές Συνεδρίες” & “Σεμινάρια”: 15/04/2018
Ανακοίνωση Τελικού Προγράμματος: 25/04/2018
Διεξαγωγή Συνεδρίου 04-06/05/2018