ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΒΡΑΒΕΙΟΥ ΚΑΛΥΤΕΡΟΥ ΝΕΟΥ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟΥ

Το Ε.Σ.Ι. απονέμει βραβείο καλύτερης εργασίας νέου στατιστικού η οποία παρουσιάζεται στο ετήσιο Πανελλήνιο Συνέδριο του. Η απονομή γίνεται κατά τη λήξη του Συνεδρίου.

Ως νέος στατιστικός εννοείται μεταπτυχιακός φοιτητής, υποψήφιος για Μ.Δ.Ε. ή διδακτορικό ή νέος διδάκτορας.  Ο νέος διδάκτορας θα πρέπει να είναι το πολύ 2 χρόνια μετά το διδακτορικό (ημερομηνία πτυχίου).

Η εργασία δεν θα πρέπει να έχει ανακοινωθεί προηγούμενα σε άλλο Συνέδριο.

Η εργασία μπορεί να έχει και άλλους συγγραφείς, αλλά η παρουσίαση θα πρέπει να γίνεται  από τον νέο στατιστικό.

Για την απονομή ο Πρόεδρος του Ε.Σ.Ι. συγκροτεί Επιτροπή Βραβείου από τρεις Καθηγητές ή Αναπληρωτές Καθηγητές Α.Ε.Ι. τα μέλη της οποίας παρακολουθούν τις ανακοινώσεις και βαθμολογούν την εργασία και τον υποψήφιο με βάση σχετικό ερωτηματολόγιο. Στο τέλος του Συνεδρίου η Επιτροπή Βραβείου υποβάλει στον Πρόεδρο του Ε.Σ.Ι.  την πρόταση της με βάση τη τελική βαθμολογία των ερωτηματολογίων.

Το βραβείο συνοδεύεται και με χρηματικό ποσό ύψους 200 ευρώ.

Ο ενδιαφερόμενος νέος στατιστικός δηλώνει στην αίτηση συμμετοχής στο συνέδριο εάν επιθυμεί να κριθεί/αξιολογηθεί  για το βραβείο. Στην περίπτωση αυτή, μαζί με την αίτηση συμμετοχής, πρέπει να υποβάλει και την εργασία του (μέχρι 15 σελίδες) γραμμένη σύμφωνα με τις οδηγίες δακτυλογράφησης εργασιών για τα Πρακτικά του Ε.Σ.Ι.

*Το βραβείο καθιερώθηκε ύστερα από πρόταση του Καθηγητή N. Balakrishnan από το Παν/μιο McMaster του Καναδά κατά το Πανελλήνιο Συνέδριο Στατιστικής στη Ρόδο το 2005. Ο Καθηγητής N. Balakrishnan υπήρξε και ο αρχικός χορηγός του βραβείου.